Wybierz swoje miasto:
Salony-SPA.com
Pomoc

Kategorie

Strony

Konkurs Kosmetyki Spa dla Ciebie

Lekarz Radzi   
Facebook

Newsletter Salony-SPA:

 Zapisz się podając swój adres e-mail:Szukaj na portalu:
Polecane   

Najnowsze   
Twoja lokalizacja:
Regulamin

Par. 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym salony-spa.com
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu salony-spa.com oraz administracji.

Par. 2 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem salony-spa.com.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis: SPAMarketing Anna Znyk
Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
Adres e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się unikalnym adresem, służąca do odbierania, wysyłania i przechowywania Wiadomości oraz innych danych w ramach usług poczty elektronicznej.

Ustawianie własnej lokalizacji - możliwość zapisania w Serwisie wybranego adresu fizycznego, który następnie może być użyty przez Użytkownika do szybkiego wyszukiwania znajdujących się najbliżej obiektów. Użytkownik ma możliwość usunięcia/zmiany adresu w dowolnym momencie, adres ulegnie też skasowaniu w przypadku wyczyszczenia plików "cookies". Do prawidłowego działania tego elementu serwisu konieczne jest posiadanie włączonej obsługi plików "cookies".

Pomoc - dział Serwisu, w którym podane są informacje dla Użytkowników na temat funkcjonowania Serwisu, procedur i wymogów technicznych, które mają za zadanie ułatwić korzystanie z Serwisu.

Par. 3 Warunki korzystania z Serwisu

1. Serwis salony-spa.com udostępnia w sieci Internet treści i informacje na temat firm z branzy beauty, fitness, SPA i Wellness (rodzaje świadczonych usług, orientacyjne ceny, dane teleadresowe, godziny otwarcia itd.). Serwis umożliwia również użytkownikom dodawanie komentarzy oraz ocen poszczególnych firm i zakładów. Serwis świadczy również dodatkowe bezpłatne i płatne usługi na rzecz Użytkowników związane z tematyką Serwisu.
2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet wraz z przeglądarką stron WWW. Multimedia dostępne w serwisie mogą wymagać zainstalowania przez Użytkownika dodatkowego oprogramowania.
3. Założenie w Serwisie Profilu jest bezpłatne i dobrowolne, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia dostępu do niektórych treści lub usług wyłącznie dla Użytkowników posiadających własny Profil.
4. Ustawienie własnej lokalizacji oraz inne elementy Serwisu korzystają z technologii "cookies". Do prawidłowego działania tych części serwisu wymagane jest włączenie opcji "cookies" w posiadanej przeglądarce.
5. Pliki "cookies" to pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym w komputerze Użytkownika Serwisu, w których zapisywane są informacje i dane o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. Informacje zapisane w plikach "cookies" pozwalają na rozpoznawanie Użytkowników odwiedzających serwis, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych. W plikach "cookies" zapisywane są również tzw. sesje, dlatego każdy zalogowany Użytkownik przed odejściem od komputera powinien wylogować się ze wszystkich miejsc wymagających logowania, w przeciwnym wypadku jego sesja będzie dostępna dla każdej osoby, która będzie korzystać z tego samego komputera co Użytkownik. Niewylogowanie się może spowodować uzyskanie pełnego dostępu do danych Użytkownika przez osoby trzecie.
6. Ceny usług podane w serwisie mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przed skorzystaniem z usługi użytkownik powinien potwierdzić u usługodawcy ostateczną i obowiązującą cenę usługi.
7. Serwis salony-spa.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za różnice w cenach usług w serwisie oraz obiektach dostępnych na stronie.

Par. 4 Usługi dostępne w Serwisie salony-spa.com

1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zapoznania się z informacjami na temat firm i obiektów opisanych w Serwisie, otrzymane informacje mogą porównywać, filtrować i sortować, a także zapisać do pliku lub wydrukować na papierze.
2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość ustawienia własnej lokalizacji.
3. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zapoznania się z komentarzami i ocenami innych użytkowników oraz dodania własnych komentarzy i ocen.
4. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zgłaszania nowych firm i zakładów oraz sugerowania korekty w istniejących danych. Każdorazowo zgłoszenia takie podlegają weryfikacji przez Redakcję Serwisu. Redakcja ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia w całości lub w części propozycji Użytkownika.
5. Usługi świadczone w Serwisie są zasadniczo bezpłatne.
6. Administrator i podmioty trzecie mają prawo świadczenia w Serwisie usług płatnych lub usług, do których dostęp obwarowany będzie innymi wymaganiami. Każdorazowo przed skorzystaniem z takiej usługi Użytkownik dostanie pełną i wyczerpującą informację o zakresie świadczonej usługi, warunkach świadczenia i sposobie dostępu do usługi, a dostęp do takiej usługi będzie możliwy wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika.
7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone w Serwisie przez podmioty trzecie, które świadczą usługi we własnym imieniu i na własny rachunek na zasadach porozumień i umów zawartych z Administratorem. Podmiot świadczący usługę ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczoną usługę, a jej świadczenie odbywa się na zasadach i warunkach określonych w osobnych regulaminach. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie, będą przekazywane podmiotom świadczącym daną usługę.

Par. 5 Korzystanie z Serwisu

1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 13 lat oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania prawa oraz niniejszego Regulaminu jak również zasad etykiety obowiązującej w Internecie. Przede wszystkim należy tu rozumieć kulturę wypowiedzi i komentowania, zakaz propagowania treści niedozwolonych prawem, niezwiązanych z tematyką serwisu lub naruszających dobre obyczaje, zakaz rozpowszechniania treści komercyjnych i marketingowych bez zezwolenia Administratora, zakaz propagowania treści zniesławiających, godzących w osoby lub podmioty trzecie, wzywających do nienawiści i nietolerancji z powodu światopoglądu, religii, rasy, przynależności etnicznej, płci, stanu zdrowia.
3. Jakikolwiek działania Użytkownika polegające na destabilizacji działania Serwisu i/lub jego składników są zabronione.
4. Jeśli jakiekolwiek materiały czy wypowiedzi opublikowane przez Użytkownika naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator ma prawo zastosowania środków uniemożliwiających dalszą działalność Użytkownika w Serwisie.

Par. 6 Zastrzeżenia i odpowiedzialność

1. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, by Serwis oraz dostępne w nim usługi działały bez zakłóceń w sposób ciągły. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane:
   1) działaniem lub ingerencją osób trzecich;
   2) wywołane działaniem siły wyższej;
   3) wynikające z awarii lub niesprawności infrastruktury sieciowej.
2. Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada za treści i materiały zamieszczane i/lub publikowane przez Użytkowników Serwisu. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za takie materiały ponosi wyłącznie osoba publikująca je lub zamieszczająca w Serwisie.
3. Za działanie usług oferowanych w Serwisie przez podmioty trzecie, pełną odpowiedzialność ponoszą oferujące je podmioty. Administrator nie ponosi za ich działanie i/lub konsekwencje ich działania żadnej odpowiedzialności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia serwisu, bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników, w celach konserwacji urządzeń, infrastruktury i oprogramowania lub wprowadzania ulepszeń, poprawek, nowych funkcjonalności i usług.
5. Wyłącznym dysponentem praw autorskich do serwisu i publikowanych w nim treści jest Administrator. Jakakolwiek forma wykorzystania serwisu i/lub znajdujących się w nim treści w całości lub części wymaga pisemnej zgody Administratora. Nie dotyczy to materiałów, które są wyraźnie oznaczone i posiadają określone przez Administratora zasady wykorzystania przez osoby trzecie lub wykorzystania w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).

Par. 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z działaniem Serwisu należy kierować pisemnie na adres Administratora i/lub drogą elektroniczną.
2. Reklamacje i odpowiedzi będą udzielane przez Administratora w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach Administrator rezerwuje sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji lub udzielania odpowiedzi. Administrator zawiadomi pisemnie składającego reklamację o przewidywanym czasie zakończenia rozpatrywania reklamacji i powodach wydłużenia terminu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w Regulaminie w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiany będą publikowane w Serwisie, a informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w formie ustalonej przez Administratora.
4. Po ukazaniu się informacji o zmianach, Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami, korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza bezwarunkową akceptację przez Użytkownika nowych postanowień i Regulaminu jako całości.
5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian lub Regulaminu jak całości powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.